این پوسترها ، رسمی AMC هستند که از ۱۱ کاراکتر زانو زده جلوی نگان منتشر شده است و به گونه ای قصد زنده کردن خاطرات شخصیت ها را دارد.