۳۰ تصویر و ۱ پوستر جدید از فصل هشتم منتشر شد. سری اول تصاویر توسط IGN و سری دوم توسط اینترتینمنت ویکلی منتشر شده است.

 

norman reedus as daryl dixon andrew lincoln as rick grimes the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594982

 

norman reedus as daryl dixon melissa mcbride as carol peletier the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594983

 

ross marquand as aaron the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594985

 

lennie james as morgan jones the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594980

 

jeffrey dean morgan as negan the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594971

 

andrew lincoln as rick grimes danai gurira as michonne the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2 1505768594970

 

jeffrey dean morgan as negan josh mcdermitt as dr eugene porter austin amelio as dwight the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594972

 

alanna masterson as tara chambler the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594968

 

xander berkeley as gregoryn the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594991

 

josh mcdermitt as dr eugene porter the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594974

 

katelyn nacon as enid the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2 1505768594975

 

lauren cohan as maggie greene the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2 1505768594979

 

khary payton as ezekiel the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2 1505768594976

 

seth gilliam as father gabriel stokes the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 1505768594987

 

tom payne as paul jesus rovia the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarkeamc 2 1505768594989

 

TWD S8 14x48BB REF1 2

 

کل عکس های سری اول با کیفیت اصلی

 

andrew lincoln as rick grimesc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc

 

andrew lincoln as rick grimes danai gurira as michonnec2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 3

 

chandler riggs as carl grimesc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc

 

christian serratos as rosita espinosac2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit carlos serrao amc

 

danai gurira as michonnec2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc

 

jeffrey dean morgan as neganc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 3

 

jeffrey dean morgan as negan josh mcdermitt as dr eugene porter austin amelio as dwightc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2

 

melissa mcbride as carol peletierc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarkeamc 2

 

norman reedus as daryl dixonc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc

 

norman reedus as daryl dixon melissa mcbride as carol peletierc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2

 

pollyanna mcintosh as jadisc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc

 

ross marquand as aaronc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2

 

steven ogg as simonc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 2

 

lennie james as morgan jonesc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc 3

 

austin amelio as dwightc2a0 the walking dead season 8 gallery photo credit alan clarke amc

 

کل عکس های سری دوم با کیفیت اصلی