[aparat id=”Q4vpL”]

دانلود

این ویدیو رو یکی هوادارهای خارجی سریال ساخته که در اون به بررسی مرگ گلن و شباهت های مکان نشستن گلن و قربانی پرداخته.