در مصاحبه ی تازه ای که گرگ نیکترو تهیه کننده ی اجرایی سریال با مجله ی سرگرمی هفتگی (EW) انجام داد ، مصاحبه گر گفت که مرگ گلن تقصیر دریل بوده اما گرگ نیکترو در پاسخ گفت :

 

“دریل شوک و اندوه رو در چهره ی بقیه دید و ما هم میدونیم که دریل دقیقا چطور آدمیه.دریل کسیه که حاضره برای دوستاش بمیره.دلیل اینکه اون از خط بیرون اومد و به نگان ضربه زد آزار و اذیت نگان به رزیتا بود و به نظرم فکر میکرد که بعد از این حرکتش ، خودش قربانی میشه نه کسی دیگه ای.دریل در مقابل نگان ایستاد چون میخواست طعم لوسیل رو بچشه و همچنین میخواست خشم بقیه رو سر نگان خالی کنه و فکر میکرد با اینکارش بقیه میتونن سالم بمونن.این یه فکر عالی بود ، ولی نگان کمی باهوش تر عمل کرد.”