مردگان متحرک ممکن است در فصل نهم اطلاعات بیشتری از گذشته ی نگان در اختیار بیننده هایش قرار دهد. حتی ممکن است یک قسمت از فصل نهم به گذشته ی او بپردازد.

 

اگرچه در فصل هشتم بعد از صحبت هایی که نگان با پدر گابریل و جیدیس داشت ما تا حدودی از گذشته ی او باخبر شدیم.

 

جانی اودل یکی از تهیه کننده های سریال در این مورد گفت :

 

“اگرچه نگان درباره ی گذشته ش به پدر گابریل و جیدیس چیزهایی گفت ولی ما هنوز صحنه های واقعی از گذشته ی اون ندیدیم. با اینکه ما فعلا برنامه ای برای اختصاص یک قسمت برای گذشته ی نگان نداریم ولی تهیه کننده ها تمایل خودشون رو برای اینکار اعلام کردن.”