کمیک کان های سال های مختلف

منتخبی از عکس های کمیک کان ۲۰۱۶ سن دیگو

منتخبی از جشنواره ها و کمیک کان ها

 

عکسی از افتتاحیه فصل پنجم

دو عکس از واکر استاکرها