طراحان کمیک واکینگ دد، چند کاور جدید از شماره هایی که مربوط به جنگ زندان با فرماندار بود منتشر کرده اند که در زیر می توانید آن ها را مشاهده کنید.