the walking dead melissa mcbride lennie james 1228675

رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک ادعا دارد که زنده ماندن کارول در سریال نسبت به کمیک مردگان متحرک جهش و پیشرفت بهتری محسوب می شود. کارول در همان جلدهای ابتدایی کمیک توسط یک واکر گاز گرفته می شود.

کرکمن در پاسخ به این سوال که اگر خط داستانی وجود داشته باشد که سریال بهتر از کمیک آن را انجام داده گفت :

“همیشه این اتفاق رخ میده. اما بزرگترینشون فکر کنم داستان کارول باشه. به نظرم هر کاری که با شخصیت کارول در سریال انجام دادیم جهش و پیشرفت بهتری از کارهاییه که با این شخصیت در کمیک ها انجام دادیم. ولی در کل موارد زیادی وجود داره. مثلا شخصیت مورگان، کارهایی که ما با لنی جیمز توی سریال انجام دادیم به نظرم خیلی برتر از کاریه که توی کمیک ها انجام دادیم.”