همونطور که دیدید توی تریلر قسمت بعد نشون داد که اتوبوس متوقف شده است

 

 

2014-11-03_212322

 

آیا یوجین میمرد؟

 

 

 

آیا آبراهام موفق میشود یوجین و بقیه رو به واشنگتن برساند؟

 

چه اتفاقی برای اتوبوس میافتد؟