همنطور که میدونید همه چیز فاش شد که یوجین کیه و ….

bandicam 2014-11-04 13-05-59-793

آیا ابراهام یوجین را میکشد؟

آیا یوجین گاز گرفته میشود و میمیرد؟

سرنوشت گروه آبراهام چه میشود؟ به واشنگتن میرسند؟ یا برمیگردند؟ یا نقشه ی دیگری دارند؟

آیا واشنگتن واقعا نابود نشده است؟