TWD 1012 JD 1003 0629 RT

“چرا اینقدر لفتش دادی؟” این سوالی بود که کارول از نگان هنگام تحویل سر آلفا پرسید. اما به راستی چرا نگان زودتر آلفا را نکشت؟

جفری دین مورگان در مورد این سوال توضیح داد :

“من مطمئن نیستم که نگان از بتا نترسیده باشه. به نظرم نگان فکر میکرد که بتا خیلی عجیب و ترسناکه. مردم همه ش ازم میپرسن که چرا نگان زودتر آلفا رو نکشت؟ مثلا صحنه ی رابطه ای که با هم داشتن، چرا اون موقع نکشتش؟ فکر میکنم که در ذهن نگان، بتا همیشه پشت درخت ها در حال کمین بود و به نظرم نگان کاملا از این موضوع آگاه بود.”