طرفداران در تعجب هستند که چرا با اینکه کارل پشت کامیون ناجی ها پنهان شده بود و حتی ذو نفر از افرادش رو کشت ، نگان به اون احترام گداشت؟

 

چندلر ریگز در برنامه ی Talking Dead در پاسخ به این سوال گفت :

 

“من فکر میکنم که نگان برای اینکه کارل احترام بیشتری براش قائل بشه اینکار رو کرد.نگان رفتار کارل رو مثل یه فرد بزرگسال می بینه و این باحاله ، در حالی که ریک و میشون هنوز اون رو مثل یه بچه می بینن.”