تا قبل از صحنه ای که نگان به ریک گفت دست کارل رو قطع کنه ، همه ی بیننده ها در تعجب بودند که نگان چطور میتونه اجازه بده ریک هنوز هم زندگی کنه؟

 

جفری دین مورگان به این سوال اینطوری پاسخ داد :

 

“من فکر میکنم که نگان یک قدم جلوتر از بقیه ست.اون با خودش فکر کرده که اگه بتونه ریک رو بشکنه و اون براش کار کنه خیلی بیشتر از فرستادن ریک به جهنم قراره نفع کنه.فکر کنم قسمتی که نگان دو بازمانده رو کشت و میخواست بازوی کارل رو قطع کنه سریال در پایین ترین حد عاطفی خودش قرار داشت.”