زباله دان ها و رهبر اون ها جدیس ، یکی از جنبه هایی هستند که باعث نگرانی در مورد آماده سازی ریک برای مبارزه با ناجی ها شده اند.

 

رهبر اون ها جدیس به ریک وعده داد که در کنارشون با ناجی ها مبارزه خواهند کرد ، اما در عوض از ریک تقاضای سلاح زیاد کرد.

 

چرا ریک باید به این افراد که به صورت تصادفی باهاشون برخورد داشته اعتماد کنه؟ ریک واقعا باید در مورد اعتماد به اونا یه تجدید نظری داشته باشه.

 

در موردش فکر کنید.چرا نگان هنوز با این افراد آشنا نشده؟ اگه اون همه جا چشم و گوش داره اون باید بدونه که زباله دان ها وجود دارند.

 

بعد از اینکه جدیس از وجود نگان با خبر شد این یک فرصت خوب بوده با نگان معامله کنه که در کنارش بجنگه و در عوض هرچی که از جنگ به دست بیاد رو با ناجی ها تقسیم کنه.

 

درسته که جدیس با ریک یک معامله انجام داد ، ولی برای جدیس یک پیشنهاد بهتر ، ارزش بیشتری از یک وفاداری ساده داره.