این پوستر به تازگی با عنوان “بها پرداخت خواهد شد” منتشر شده است.

 

twd-s7-poster-197374