به تازگی پرتره های آفتابی فصل دوم فیر د واکینگ دد منتشر شده است. این پرتره ها در عین زیبایی مفهوم خاصی را دربردارند و آن را می توان در نزدیکی و دور بودن نور خورشید از شخصیت ها معنا کرد که در واقع مفهوم میزان تاریکی و روشنی شخصیت ها و اعمالی را که انجام داده و یا در آینده انجام خواهند داد را بازگو می کند. این امر در پرتره های دو نفره ی شخصیت ها بیشتر مشهود هست. مثلا در پرتره ی اوفیلیا و دنیل نور خورشید روی اوفیلیا متمرکز و از دنیل دور است یا در پرتره ی استرند و مدیسون بیشتر نور متوجه مدیسون است.