لنی جیمز بازیگر نقش مورگان در مورد مرگ ریچارد و کاری که مورگان کرد گفت :

 

“من فکر نمیکنم مورگان صبح با این تفکر از خواب بیدار شد که “من میخوام ریچارد رو بکشم.”مورگان سعی کرد جلوی این اتفاق رو بگیره اما پاسخ ریچارد اینکار رو اجتناب ناپذیر کرد.زمانی که مورگان از ریچارد پرسید که با ازکیل در مورد کاری که انجام صحبت کردی؟ و اون پاسخ داد که بعدا باهاش حرف میزنم ، در واقع این یه پاسخ اشتباه بود و این چیزی بود که باعث عصبانیت مورگان شد.”