the walking dead season 10 finale father gabriel 1214794

طبق یک نظرسنجی صورت گرفته در سایت Reddit، پاسخ دهندگان به پدر گابریل به عنوان شخصیتی که به احتمال زیاد در قسمت پایانی فصل دهم کشته می شود رای دادند.

گابریل 793 رای از تقریبا 1600 رای را به دست آورد و آلدن که با آرون توسط نجواکننده ها محاصره شده با 409 رای دوم شد.

همچنین در این نظرسنجی آرون با 124 رای سوم و یوجین با 85 رای چهارم شدند.