TWD 904 GP 0613 0121 RT

تعدادی از هواداران، دریل دیکسون را مقصر اتفاقی که در پایان قسمت چهارم برای ریک گرایمز افتاد و مرگ احتمالی او در قسمت پنجم می دانند.

تعدادی از پیام های هواداران را در شبکه های اجتماعی در این مورد می خوانید :

“هی دریل، این تقصیر توئه. فقط باید توی اردوگاه میموندی عوضی.”

“این تقصیر اسب نیست که ریک رو تو این وضعیت قرار داد. به خاطر دریله. تقصیر اون بود که اونا توی گودال افتادن. اگه این اتفاق نمی افتاد ریک زنده میموند. تازه تقصیر دریل بود که گلن هم مرد.”

“فقط میخوام بگم که مرگ ریک همه ش تقصیر دریله.”

“اگه دریل ریک رو می رسوند خونه، الان ما تو این وضعیت نبودیم. اگه دریل به نگان مشت نمیزد گلن هنوزم زنده بود.”

“نتیجه ی اخلاقی این اتفاق این بود که همه ش تقصیر دریله.”

“فقط میخوام بگم که اگه دریل ریک رو به الکساندریا بر میگردوند هیچکدوم از این مزخرفات اتفاق نمی افتاد.”

“تقصیر دریله. هیچوقت فکرشو نمی کردم (منظورش اینه که فکرشو نمی کرده مرگ ریک به خاطر دریل باشه).”

“همه مون میدونیم که اگه دریل تلاش نمی کرد که ریک به الکساندریا برنگرده، ریک اونجا با گله برخورد نمی کرد.”

“اولش که گلن رو به کشتن داد، الانم که کاملا مقصر این اتفاقه.”

“دوباره دریل رو مقصر میدونم. (اشاره به مرگ گلن داره).”

“دوباره همه ش تقصیر دریله. اون قرار بود با کارول از کمپ برگرده.”

“فکر میکنم که دریل برای اتفاقی که برای ریک بیفته دوباره خودش رو سرزنش کنه. چون اون بود که ریک رو با موتورش جای دیگه ای برد و در آخر تنهاش گذاشت.”