گروهی از هواداران سریال نسبت به خروج ریک از سریال واکنش نشان داده اند و تقریبا نیمی از آن ها تهدید کرده اند که در صورت وقوع این اتفاق سریال را دنبال نمی کنند.

 

طی نظرسنجی هایی که یکی از منابع تقریبا معروف مردگان متحرک انجام داد ۴۹ درصد هواداران اعتقاد داشتند ریک گروه را ترک می کند و ۵۱ درصد دیگر اعتقاد به مرگ ریک داشتند.

 

همچنین ۷۲ درصد گفتند که سریال باید در فصل نهم به اتمام برسد و ۱۴ درصد دیگر گفتند باید با ترس از مردگان متحرک ادغام شود.

 

تنها ۱۸٫۸ درصد هواداران گفتند که بعد از ترک ریک سریال را دنبال می کنند. ۳۶٫۹ درصد هنوز از تصمیم خود اطمینان نداشتند و ۴۴٫۳ درصد گفتند که دیگر سریال را دنبال نمی کنند.

 

همچنین ۴۰ درصد هواداران اعتقاد داشتند که نگان باید بعد از ریک رهبر شود. ۲۰ درصد به جودیث، ۱۵ درصد به دریل، ۱۴ درصد به میشون، و ۱۲ درصد به کارول رای دادند.