در قسمت سوم دیدیم که نگان ، دوایت رو مامور شکنجه دادن دریل کرده بود و میخواست کاری کنه که دریل به جمع افرادش اضافه بشه ، اما قهرمان داستان ما به اون جواب منفی داد.

 

اما دلیل دریل برای جواب منفی به نگان چیست؟ نورمن ریداس در طول مصاحبه ای به این سوال پاسخ می دهد :

 

“من فکر میکنم به خاطر گلن تسلیم نشد ، چون اگه گلن هم بود هیچوقت تسلیم همچین کسی نمیشد.گلن یه فرد بسیار صادق بود.اون در همه چی عالی بود و همچنین یه فرد خوش بین بود.اگه دریل میگفت من نگان هستم این قسمت چطور میخواست تموم بشه؟ به نظرم در این صورت دریل ، گلن رو تحقیر کرده بود.دریل فقط برای خودش مبارزه نمیکنه ، برای گلن هم مبارزه میکنه.”