هشدار! این پست دارای اسپویل از قسمت ۶ فصل شش است.

 

نورمن در مصاحبه با اینترتیمنت ویکلی گفته است:”من میگم که اون صدای گلن نیست اما احتمالا صدای کسی از الکساندریا است با همه ی چیزهایی که می دونیم اونجا داره اتفاق میافته”

 

در مورد فاصله ی زمانی قسمت ۵ و ۶ همه بر این باوریم که این اتفاقات همزمان در حال رخ دادن است. با اینحال، این احتمال هم هست که قسمت ۶ با نتیجه گیری قسمت ۵ آغاز شده باشد اما آنطور که در سریال به نظر می رسد اتفاقات قسمت ۶ در دو روز رخ می دهد که احتمالا روز دوم آن با روزی که در قسمت هفتم نمایش داده می شود یکی است. اتفاقات زیادی می تواند افتاده باشد، ممکن است خیلی ها به داخل الکساندریا بیایند یا دیوارها بیافتند و به همین دلیل نیاز به کمک پیدا کنند.

 

شاید هم ریداس فقط با ما بازی کرده و این صدایی از طرف الکساندیا نیست!