درست خواندید: به نظر میرسد حتی زامبی ها نیز بر روی روح و روان دنیا بازی کرده است حتی رییس جمهور کشور امریکا

زامبی ها که در باورهای قبیله ای آفریقا ریشه دارند انسان هایی هستند که به واسطه جادوی سیاه و یا شیوع یک ویروس بخصوص در ظاهر می میرند

اما پس از مرگ مجددا به زندگی برگشته و اینبار با از دست دادن غقل انسانی خود به دیگر انسان ها حمله کرده و آنها را می خورند.

چند وقت قبل در یکی از پایگاه های مهم نظامی استراتژی آمریکا تمرین یا امتحانی صورت گرفت که کارکنان آنجا موظف بودند طرحی برای مقابله با هر نوع تهدیدی بنویسند

به نظر می رسد که وزارت دفاع در حال حاضر دارای یک برنامه برای دفاع در زمان موعود فرارسیدن زامبی ها است ،

در یک پوشه مشخص شده  به نامCONOP 8888 این طرح واقع شده و به هیچ وجه شوخی نیست

ارتش آمریکا برنامه ای دارد که از خودش و مردمش در برابر زامبی ها، در زمان خرالزمان زامبی ها دفاع کند

به همین دلیل است که پنتاگون  برای این سناریو داستانی تصمیم گرفتند ،

نظر شما چیست؟