mag

طبق نظرسنجی ای که در قسمت دوم این فصل برنامه تاکینگ دد انجام شد، 53 درصد بیننده ها با تصمیم مگی در کمک نکردن به گِیج مخالف بودند و 47 درصد دیگر با این تصمیم موافق بودند.
طبق گفته آنجلا کانگ، نیاز بود که داستان به چنین سمتی برود تا نشان داده شود که مگی باید تصمیمات مهمی بگیرد، هر چه قدر هم که وحشتناک باشد.