ftwd 401 rf 1201 0282 rt h 2018

حاوی اسپویل احتمالی!!!

 

 

حتما اگر شما هم به تماشای سریال ترس از مردگان متحرک نشسته باشید، با پایان بندی فصل قبل این سوال برایتان پیش آمده است که آیا مورگان واقعا از دست رفته است یا خیر؟

به غیر از این نظریه که این احتمالا پایان کار مورگان بوده است و دنیای واکینگ دد او را در حیاط کلیسا از دست داد، نظریه قوی دیگری هم وجود دارد.

به یاد دارید در همان اپیزود آخر، دوایت برای لحظه ای گمان کرد که صدای شری را پای بی سیم شنیده است. اما همه این را به حساب توهم گذاشتند.

حالا این تئوری وجود دارد که دوایت واقعا صدای شری را شنیده است اما بعد او را روی خط گم کرده است. که این نشان میدهد که شری فاصله چندانی با آنها نداشته.

و شب هنگام وقتی مورگان تنها و زخمی و رو به مرگ با چند واکر تنها مانده است، شری سر میرسد و واکرها را میکشد و مورگان را از مرگ حتمی نجات میدهد. با توجه به اینکه بازیگر شری هم به فصل جدید ترس از مردگان متحرک پیوسته است؛ این تئوری از حالت نظریه خارج شده و به یک فکت حتمی تبدیل شده است.

فقط باید منتظر ماند و دید که آیا این اتفاقات به همان شکلی که هواداران تصور میکرده اند رخ میدهد یا خیر!