هشدار! حاوی اسپویل از قسمت سوم فصل ۶ “متشکرم”!

بعد از پخش اپیزود سوم همراه بررسی این قسمت و به خصوص صحنه ی مربوط گلن و نیکلاس نظرسنجی ای به شرح زیر قرار گرفت.

  1. این صحنه واقعی است ولی گلن نمرده است
  2. این صحنه رویا و خیال است و گلن هنوز نمرده است
  3. این صحنه واقعی است و گلن کشته شده است

 

 

هر چند که قاعدتا شرکت کنندگان باید شماره ی گزینه ی مورد نظر خود را اعلام می کردند، بعضی جمله ی گزینه ی مورد نظرشان را نوشتند و عده ای دیگر حتی اینکار را نکرده و گزینه ی مورد نظر خود را شرح دادند. بنابراین در اعلام نتایج با دیده اغماض تنها آرایی در نظر گرفته شده که یا به صورت عدد گزینه و یا جمله ی گزینه ی مورد نظر درج شده بود.

از بین ۱۹ آرای قابل شمارش ۱۵ نفر گزینه ی ۱ یعنی “این صحنه واقعی است ولی گلن نمرده است” انتخاب کرده اند.

ytyhyh

۴ رای بعدی به صورت مساوی بین گزینه ی ۲ و ۳ تقسیم شده است.