خورشید، محمد است و صادق ماه است
خورشید همیشه با قمر همراه است
یعنی که ولادت امام صادق
در روز ولادت رسول الله است
عیدتون مبارک

ماه فرو ماند از جمال محمد/سرو نباشد به اعتدال محمد/قدر فلک را کمال و منزلتى نیست/در نظر قدر با کمال محمد

ای چراغ دانشت گیتی فروز/تا قیامت پیشتاز علم روز/آفرینش را کتاب ناطقی/اهل بینش را امامِ صادقی/ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک