the walking dead rick grimes prisoner 1212909

طبق گفته ی دانای گوریرا، بعد از آنکه برای میشون مشخص شد که ریک گرایمز زنده است، او اطمینان دارد که ریک در جایی برخلاف خواسته اش نگه داشته شده است.

گوریرا توضیح داد :

“هر کاری میشون انجام میده همیشه با این هدف بوده که کمک حال خانواده ش باشه، از جمله ماموریتش برای یافتن مرد شجاع و برگردوندنش به خونه. به نظر میشون، راهی وجود نداره که ریکی که اون میشناسه و دوسش داره این همه مدت رو با خواسته ی خودش دور مونده باشه. سفر میشون به جزیره، همه ش به خاطر کمک به جوامع و پیدا کردن یه راه قطعی برای پایان دادن به کارهای آلفا بود. اینکه اون خبر شکست آلفا رو از دخترش میشنوه به نوعی باعث میشه که اون مسیر دیگه ای رو دنبال کنه.”

گوریرا در پاسخ به این سوال که آیا میشون در فیلم های ریک گرایمز حضور خواهد یافت گفت :

“باید ببینیم. اما پایان میشون یه خداحافظی باز بود. اون به جستجوی مردی رفت که هیچوقت از مرگش اطمینان نداشت. پس به طور قطع پایان باز شامل حال میشون شده و خواهیم دید که سرانجامش به کجا میرسه.”