the walking dead walkers zombies 1166205 2

در طول کل تاریخچه ی دنیای مردگان متحرک، اعم از سریال، کمیک و بازی ها، طرفداران همیشه این سوال را در ذهن خود داشته و دارند که منشاء ویروسی که باعث نابودی تمدن بشر و به وجود آمدن دنیای مردگان متحرک شده از کجا و چه چیزی بوده است؟

در پایان کمیک مردگان متحرک توضیحی در این مورد ارائه نشد، اما هنگامی که یکی از طرفداران در توییتر از کرکمن خواست که منشاء ویروس دنیای مردگان متحرک را نام ببرد، او در جواب این طرفدار نوشت: “میکروب فضایی”

گویا علت ناقل بودن کل انسان ها نیز به همین مورد برمیگردد و با انتشار گونه ای از میکروب های فضایی در اتمسفر زمین، همه ی انسان ها با تنفس هوا به ویروس آلوده شده اند!