آنچنان که پیش از این شاهد بوده و می دانید در بسیاری از بخش ها کمیک و سریال از هم متفاوت هستند و در بسیاری بخش های دیگر سریال از کمیک پیروی می کند. با توجه به ویدئوی اخیری که amc از فصل هفتم واکینگ دد منتشر کرد می خواهیم به بررسی شباهت و تفاوت این صحنه در کمیک و سریال بپردازیم. ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید.

 

 

http://www.thewalkingdead.com/wp-content/uploads/2016/10/TWDSeason7ComicShow.png

همینطور که دیدید دیالوگ های ریک پس از کشته شدن قربانی در کمیک با ویدئوی “دست راست” مطابقت دارد اما در آخرین تصویر وضعیت متفاوت می شود. در کمیک وقتی که ریک می گوید بالاخره نگان را خواهد کشت، نگان او را به چالش کشانده و دعوت به کشتن خود می کند اما در ویدئوی مذکور نگان تبر ریک را طلب کرده و در مورد “دست راست” سخن می گوید و  او را به دنبال خود تا داخل کاروان می کشاند. اینکه در ادامه ماجرا چقدر با کمیک شباهت یا تفاوت دارد را باید دید!