ران

نام قسمت:در حال حاضر

تاریخ پخش: ۸ نوامبر ۲۰۱۵

نویسنده:کوری رید

به دنبال شکست ها،حالت در الکساندریا،برای شهروندان پناهگاه ترسناک،سخت و شوم می شود.