به تازگی قسمت ۹ از فصل پنجم (نیم فصل۲) دوم پخش شد.و همیشه امار این بینندگان پخش میشود.این سریال بازگشت عظیمی داشته است.به طوری که این قسمت ۱۵٫۶ میلیون بیننده داشته است.

تقریبا دو سوم از این بیننده ها  به بزرگسالان تعلق گرفته است.و این اغاز خوبی برای قوت گرفتن دوباره سریال است.ب نظر میرسد برنامه ریزی های amc برای این سریال در ۲۰۱۵ کاملا دقیق بوده است.

و به تازگی چند تصویر از قسمت ۹ منتشر شده است که عبارتند از:

۹۴۸b7f44-efdf-9181-0a04-1bbe83491a72-twd-509-gp-0818-0144-121961 ۸۷۲a150e-4b50-d106-33e2-ba6db0f8f407-twd-509-gp-0818-0348-121985 ۶۶۰deae3-e61f-f43a-8e1e-1a8cb51e874c-twd-509-gp-0819-0090-121984 ۷۴f33ea6-53c6-46c8-431d-c9840ae2a2ac-twd-509-gp-0821-0111-121983 ۲۵ff50e0-0eef-5de2-8d50-b79c9e5716cf-twd-509-gp-0822-0003-121980  ۰۹f30fce-c1e0-50fb-9ffa-ef0fcae452dc-twd-509-gp-0820-0131-121979 Walkers - The Walking Dead _ Season 5, Episode 9 - Photo Credit: Gene Page/AMC ۳c95c61a-4a8d-18f8-2142-0958982824da-twd-509-gp-0821-0136-121976 ۱d2b9989-9f55-24c7-65c5-5eb9e278cdae-twd-509-gp-0821-0087-122026 ۰e1ed469-2827-929d-3b18-e96368aa5155-twd-509-gp-0820-0166-121974۹a5b10b6-934b-3bb7-9bc4-3488cac2c626-twd-509-gp-0821-0001-122028