نام اپیزود:قلب ها هنوز می تپند

 

بازدید ناگهانی نگان از الکساندریا در حالی که تعدادی از اعضای گروه هنوز دنبال تجهیزات خارج از الکساندریا هستند ادامه دارد،همه چیز به سرعت از کنترل خارج می شود.

 

twd maggie 708 2 215308