عمری است که دم به دم علی می گویم
در حال نشاط و غم، علی می گویم
یک عمر علی گفتم و ان شاالله
تا آخر عمر هم، علی می گویم
عید غدیر خم بر شما مبارک

علی(ع) اولین امام ما شیعیان،مرد مردان، بزرگ بزرگان، کسی که درب بزرگ خیبر در دستانش به وزن یک پر بود و کسی که به پسرانش سفارش ابن ملجم که بر سرش ضربه زده بود را می کرد.

امروز روزی است که هر شیعه ای سرش را بالا می گیرد و به ولایت علی (ع) افتخار می کند. به ولایتی که برای ما چیزی فراتر از امام است. بپذیرید همه ما با نامش از زمین بلند شدیم. در شب های قدر صدایش زدیم. هم اکنون بزرگترین جشن را مزین به نامش برگزار می کنیم.

****به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر؟؟؟؟؟ یقینا ابن ملجم، وقت ضربت یا علی گفت****