عکس های بالا به صورت رسمی از شبکه ی AMC پخش شده اند.