عکس های قسمت هشت فصل ۶ را در ادامه ببینید، قطعا نکاتی را که در بعضی لحظه ها از دست داده ایم در عکس ها بهتر می توان دید. تعداد عکس ها:۳۴

 

 

http://s6.picofile.com/file/8225794426/TWD_608_GP_0716_0068.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225794518/TWD_608_GP_0716_0081.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225794818/TWD_608_GP_0716_0156.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225795168/TWD_608_GP_0716_0168.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225795768/TWD_608_GP_0716_0173.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225795926/TWD_608_GP_0716_0204.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225796000/TWD_608_GP_0716_0332.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225796292/TWD_608_GP_0716_0359.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225796442/TWD_608_GP_0716_0383.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225796618/TWD_608_GP_0717_0072.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225796668/TWD_608_GP_0717_0078.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225796734/TWD_608_GP_0717_0129.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225798550/TWD_608_GP_0717_0135.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225798684/TWD_608_GP_0717_0160.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225798918/TWD_608_GP_0717_0172.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225799126/TWD_608_GP_0717_0237.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225800150/TWD_608_GP_0717_0262.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225800226/TWD_608_GP_0717_0282.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225800334/TWD_608_GP_0717_0284.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225800618/TWD_608_GP_0717_0320.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225800926/TWD_608_GP_0717_0403.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225800984/TWD_608_GP_0720_0014.jpg

شاید صحنه های حضور این شخصیت ها در قسمت هشت حذف شده باشد و شاید آنها را در قسمت نه ببینیم.

http://s6.picofile.com/file/8225802942/TWD_608_GP_0720_01191.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225804618/TWD_608_GP_0720_01991.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225801000/TWD_608_GP_0720_0132.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225801050/TWD_608_GP_0720_0344.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225804676/TWD_608_GP_0721_0052.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225804726/TWD_608_GP_0721_0070.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225808492/TWD_608_GP_0721_0113.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225808626/TWD_608_GP_0721_0186.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225809884/TWD_608_GP_0724_0051.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225810000/TWD_608_GP_0724_0071.jpg

http://s3.picofile.com/file/8225811176/TWD_608_GP_0724_00491.jpg

http://s6.picofile.com/file/8225808718/TWD_608_GP_0723_0011.jpg

به نظر می رسد این عکس مربوط به قسمت نهم باشد. چرا که در صحنه ی پایانی قسمت هشت ران را به این شکل ندیده بودیم. شاید او بخاطر صدای سم چشمانش را روی هم گذاشته است.

 

http://s6.picofile.com/file/8225808834/TWD_608_GP_0723_0196.jpg