درود بر همه.

همراه شما هستیم با عکس های جدید از قسمت پانزده به نام “تلاش کن”.

در این قسمت ریک و گروهش میفهمیند که زندگی کردن داخل دیوار های امن الکساندریا زیاد هم با زندگی بیرون از دیوار فرق ندارد.گروه فقط می خواهند بدونن که مردم الکساندریا باهاشون هم جهت خواهنو شد؟

نظر شما رو به چند عکس از قسمت پانزدهم از فصل پنج به نام “TRY” جلب می کنم :

۵۹۵f10da-470e-ed0b-9fc4-f026639b193e-twd-515-gp-1104-0135-128000

Walker - The Walking Dead _ Season 5, Episode 15 - Photo Credit: Gene Page/AMC

a141600a-ec1a-70ff-f56c-41a9067021af-twd-515-gp-1031-0009-128002

۶ce84131-58e1-03b3-1442-7a2ddff70c81-twd-515-gp-1030-0022-128003

b080feb8-01fb-e923-f3d6-70ce2c273c2f-twd-515-gp-1031-0011-128004