اشاره ی کرکمن به کمای ریک در مورد فیر د واکینگ دد این منظور رو به همراه داره که داستان فیر د واکینگ دد در واقع در زمانی رخ میده که ریک تو کما است چون در واکینگ دد ما در وسط ماجراییم اما در فیر د واکینگ دد قرار هست از شروع این ماجرا و پخش این بیماری همراه سریال بشیم.

[تصویر:  Fear-The-Walking-Dead-Logo.jpg]

[تصویر:  Fear-the-Walking-Dead.jpg]

[تصویر:  fearwalkingdead003.jpg]

[تصویر:  fearwalkingdead004.jpg]

[تصویر:  fearwalkingdead001.jpg]