همونطور که در تصاویر می بینید اندرو لینکولن ، راس مارکواند ، دانای گوریرا و آلانا مسترسون سر صحنه ی فیلمبرداری هستند و مشخصا ریک ، آرون و میشون قربانی نگان نیستند.