قسمتی که گذشت مطمئنا آرامش قبل از طوفان بود!!!

تعدادی عکس از این قسمت منتشر شده که براتون قرار دادیم.

 twd-607-gp-0708-0263gn-159987_shrunk

twd-607-gp-0706-0449-159986_shrunk

twd-607-gp-0706-0309-159985_shrunk

twd-607-gp-0706-0279-159983_shrunk

twd-607-gp-0706-0042-159981_shrunk

twd-607-gp-0706-0306-159984_shrunk

twd-607-gp-0706-0005-159980_shrunk

twd-607-gp-0706-0181-159982_shrunk