شاید خیلی از شما  به مانند سایر طرفداران واکینگ دد عکسی را که دریل و عیسی را با هم نشان می دهد دیده باشید. اینکه واکنش طرفداران به این عکس چگونه بوده در حال حاضر موضوع بحث نیست بلکه مهم این است عکس مورد اشاره واقعی نیست و فقط تصویر دو تن از طرفداران سریال است که یک ماه پیش این عکس را منتشر کرده اند اما ناگهان این تصویر بولد و واقعی تصور شده است.

 

با وجود غیر واقعی بودن این عکس در سریال هر اتفاقی ممکن است بیافتد.

 

صاحب عکس خودش به اعتراف کرده و گفته نمی داند چرا موضوع عکس تا این حد جدی شده است. علاوه بر این عکس های دیگری را که با این موضوع گرفته بودند ارسال نمود تا موضوع روشن تر شود. در ادامه می توانید آنها را مشاهده نمایید.

 

با تشکر ویژه از The z word  گرامی که با صاحب عکس گفتگو کرده و عکس ها را از ایشان گرفتند.

 

 

photo 2016 12 21 15 35 30