photo ۲۰۱۷ ۰۹ ۳۰ ۱۱ ۱۵ ۵۲

 

عنوان : “This Land Is Your Land – این سرزمین ، سرزمین شماست.”

 

خلاصه داستان : “آلیشا به عنوان رهبر در موقعیتی قرار میگیرد که باید در رابطه با زندگی چندین نفر تصمیم گیری کند.”