twd rick 712 234993

عنوان : “بگو بله”

 

خلاصه داستان : “گروه برای یافتن وسایل به بیرون می روند و یکی از اعضا در الکساندریا باید تصمیمی سخت بگیرد!”