FTWD 312 RF 0515 0392 RT

 

عنوان : “Brother’s Keeper” (نگهبان برادر)

خلاصه داستان : “نیک و جیک برای رسیدگی به یک وضعیت به خارج از مزرعه می روند ، در حالیکه مزرعه با یک تهدید بزرگ رو به رو است.”