این عروسک ها در ماه اکتبر به بازار عرضه خواهند شد.