the walking dead negan jeffrey dean morgan 1232459

طرفداران مردگان متحرک برای ساخت فیلم سینمایی یا مینی سریالی بر پایه ی پیش درآمدی از زندگی یکی از شخصیت ها به نگان رای دادند.

در این نظرسنجی که در سایت Reddit انجام شد، بعد از نگان به ترتیب شخصیت های فرماندار و آبراهام در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. رتبه ی چهارم تا ششم نیز به ازیکیل، پرنسس و بتا اختصاص یافت.

هم جفری دین مورگان و هم دیوید موریسی بازیگرهای نقش نگان و فرماندار پیش از این از علاقه ی خود به ساخت پیش درآمدی بر زندگی این دو شخصیت سخن گفته بودند.