photo ۲۰۲۰ ۰۳ ۲۴ ۱۶ ۴۵ ۲۸

بعد از بازگشت قسمت های اخیر فصل دهم سریال مردگان متحرک به شهر، قسمت های بیشتری از فصل یازدهم این سریال در محیط های شهری اتفاق می افتد.

آنجلا کانگ در پاسخ به این سوال که آیا ماموریت اخیر تعدادی از شخصیت ها که آن ها را به شهر کشانده، حاکی از این است که فصل یازدهم بیشتر در محیط های شهری اتفاق می افتد گفت:

“ما همچنان به جنبه های مختلف این جهان خواهیم پرداخت، اما آره، اینو تایید میکنم. چیزی که برای فصل یازدهم داریم روش کار میکنیم شامل سکانس های شهری بیشتری میشه. در واقع این یه ترکیب خواهد بود (ترکیبی از محیط های شهری و غیر شهری).”