نقشه ازیکیل و استراتژی او کاملا دقیق و حساب شده بود. مشکل اینجا بود که او، از انتقال اسلحه ها به قرارگاه گوین بیخبر بود و نمیتوانست حدس بزند احتمالا گروهی از ساکنین قرارگاه برای محافظت از اسلحه ها در داخل ساختمان میمانند. جا به جایی اسلحه ها گویا بدون اطلاع از پایگاه اصلی صورت گرفته که حتی دوایت هم بی خبر بود.

 

اما در حین درگیری خارج از عمارت شفرد، ریک هنوز بی حرکت رو در روی مورالس ایستاده است. اما طولی نمیکشد که کم کم درگیری بیرون، به دعوت مورالس به داخل عمارت منتقل میشود. در همین موقع، ریک سعی در قانع کردن مورالس در روی برگرداندن از ناجیانی دارد که او را از مرگ حتمی نجات دادند. مسلما وقای مورالس به ناجیان بیشتر از ریک است. همانطور که خودش گفت ، در آتلانتا او و ریک فقط چند روز با هم بودند. هر چند که ریکاو را از قیامت آتلانتا بیرون کشید. از قیامتی که خودش به پا کرده بود. ریک با گفتن اینکه نگان، گلن را جلوی چشمان او و همسر باردارش کشته، اگار توانست کمی مورالس را نرم کند. شاید اگر وقت میشد تا ریک ماجرا را بیشتر برای مورالس باز کند، او از جان ریک میگذشت و شاید خودش هم همراه آنها به الکساندریا برمیگشت. اما غافلگیری مورالس به وسیله دریل، که حتی فرصت نکرد با او چشم در چشم شود، و کشته شدنش توسط دریل خشمگینی که به سیم آخر زده، همه ما و ریک را هم شوکه کرد. در عجبم اگر دریل در مقابل یوجین قرار بگیرد ، آیا او را هم بدون هیچ تردیدی میکشد؟ یا اگر این جنگ تمام شود، آیا دریل دوایت را هم خواهد کشت چون دیگر فایده ای برایشان ندارد؟ چرا که دقیقا همین کار را با پسرک ناجی کرد. وقتی اطلاعات را از او گرفت، بر خلاف قول ریک، پسر را بدون لحظه ای شک، انگار این کار را از قبل برنامه ریزی کرده بود، کشت.

اما فداکاری اصلی را در این اپیزود، آرون انجام داد. او که دوست رو به مرگش را رها کرد تا به میدان نبرد برگردد و گروه را به داخل ساختمان بکشاند، بزرگترین از خودگذشتگی را داشت. از آخرین لحظات با شریکش، از خداحافظی با او گذشت، به میدان برگشت و جان ریک و دریل را از مرگ حتمی و محاصره نجات داد.

 

در این بین اما اگر کسی پیدا شود که حال مورگان را بفهمد، میتواند آبی بر آتش مورگان باشد. یک جمله تارا چه قدر او را آرام کرد! اما در عوض رو در رو شدن عیسی با او، مورگان را جَری تر از قبل کرد. اگر حداقل میگذاشتند مورگان فقط قاتل بنجامین را بکشد، احتمالا او را عاقل تر از الان میدیدم. چون حداقل انتقامش را گرفته بود. به شخصه با تک تک حرفهای مورگان در باره ناجیان موافق هستم. اما عیسی هنوز در چیزهایی که مورگان دیده و تجربه کرده را ندیده.  شاید برای همین مورگان را نمیفهمد.

اما در طرف دیگر، گرگوری به هیلتاپ باز گشته. برای اولین بار مگی را با تمام وجود خشمگین و عصبانی میبینیم که سعی میکند تا این شخصیت منفور و لومپن را با دست خالی ریز ریز نکند. مردی ترسو و بزدل، کوته فکر و دو رو که حزب باد است و نامرد.

 

اما فعلا، ازیکیل که تا قبل از پایگاه گوین، کنترین تلفات را داشته، حالا اعضای تیمش، عین برگ خزان روی زمین می افتند. باید دید که این درگیری خونین، جان چه کسانی را میگیرد؟ و آیا تاثیر اساسی بر نتیجه و روند جنگی که رو به پایان است میگذارد یا خیر؟