the walking dead cyndie sydney park 1216299

سیدنی پارک بازیگر نقش سیندی، رهبر اوشن ساید تایید کرد که به سریال برخواهد گشت. او در فصل دهم آخرین بار در قسمت هشتم دیده شد و بعد از آن از داستان حذف شد.

پارک در این مورد گفت :

“من چیزی نمیتونم بگم، ولی فقط بدونید که سیندی زنده ست.”