TWD 908 GP 0802 0215 RT

ست گیلیام بازیگر نقش گابریل از این شخصیت دفاع کرد و اعتقاد دارد که مسئولت فرار نگان از زندان برعهده ی پدر گابریل نیست.

او در این مورد گفت :

“وقتی پدر گابریل رفت، اونجا یه نگهبان بود. فکر نمی کنم که پدر گابریل مسئول اون اتفاق باشه. این جالب میشه که ببینیم با فرار نگان چه اتفاقی میفته، اما از اینا گذشته، این وظیفه ی نگهبان بود.”

همچنین او درباره ی رابطه ی پدر گابریل و نگان گفت :

“من فکر میکنم تو این مدت پدر گابریل سعی کرده که شخصیت واقعی پشت چهره ی نگان رو بیرون بکشه و به نظرم اون تلاش میکنه که چیزهایی رو ازش بیرون بکشه که نگان شاید حاضر به نشون دادنشون نیست.”